Menu

Zapraszamy na naszego bloga

Kochani zapraszamy na naszego bloga „Świetlicowy Sposób na Nudę”.

Tam umieszczane będą fotorelacje ze świetlicy szkolnej oraz propozycje różnych zabaw dla dzieci.

Świetlicowy Sposób na Nudę

Innowacja "Spotkania z Montessori"

Od zeszłego roku szkolnego uczniowie klas 1-3 uczestniczą w innowacji "Spotkania z Montessori".

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach to:

- wykorzystanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi,
- nauka koncentracji, uważności oraz wrażliwości podczas lekcji ciszy,
- lekcje kosmiczne jako źródło wiedzy o otaczającym świecie.

Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć świetlicowych. Program innowacji pedagogicznej przewiduje jedną godzinę zajęć tygodniowo - "Poniedziałkowe lekcje ciszy" oraz dwie lekcje kosmiczne: "Opowieści o tym, jak powstał świat" oraz "Opowieść o tym, jak powstało życie na ziemi".

Zadaniem prowadzonych zajęć jest wspieranie uczniów w nauce koncentracji i uważności. Dzieci doskonalą te umiejętności podczas lekcji ciszy. Ćwiczenia ciszy pomagają dzieciom odnaleźć spokój. Kontrola ruchu, ruch medytacyjny i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem, są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się.

Lekcje ciszy powodują lepsze skupienie oraz bardziej efektywną pracę.
Podczas nauczania kosmicznego opierającego się na opowiadaniach kosmicznych dzieci poznają, jak powstała ziemia oraz życie na niej. Opowieści opierają się na doznaniach wielozmysłowych: wizualnych, dotykowych, poprzez zapach, słuchowych oraz doświadczeniach - eksperymentach.


Innowacja "Cała Naprzód"

Od zeszłego roku szkolnego uczniowie uczestniczą w innowacji "Cała Naprzód".

Realizacja innowacji odbywała się między innymi w ramach zajęć świetlicowych.

Program innowacji obejmuje dwie godziny zajęć tygodniowo i są to:

- zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- zajęcia cyrkowe - wykorzystanie idei Pedagogiki Cyrku,
- zabawy z chustą animacyjną Klanza oraz szarfami animacyjnymi,
- zabawy słowno-muzyczne oraz ruchowe w języku angielskim.

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, towarzyszy wszystkim jego zabawom, wpływa na jego rozwój fizyczny i psychiczny.
Metoda Weroniki Sherborne, zwana Metodą Ruchu Rozwijającego, ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka, takich jak ruch i relacje. Jest to metoda ogólnorozwojowa pozwalająca dziecku rozwijać świadomość własnego "ja".

Metoda ta pozwala również na rozładowanie napięcia w sposób bezpieczny i niedestrukcyjny. Nieśmiałym dzieciom daje możliwość zdobycia pewności siebie, a przez to większej otwartości.
Założeniem tej metody jest rozwijanie przez ruch przede wszystkim świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi.
Zabawy metodą Ruchu Rozwijającego dają wiele radości i zadowolenia.

Pedagogika Cyrku to nowatorska metoda wielokierunkowej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi - dzięki stymulacji obu półkul mózgu oraz zróżnicowanym aktywnościom uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale też rozwijają.
Dodatkowo, Pedagogika Cyrku przynosi świetne rezultaty terapeutyczne - ćwiczy wytrwałość, podnosi samoocenę, relaksuje, wyzwala radość, koncentruje na osiąganiu sukcesu, uczy systematyczności w działaniu. Pedagogika Cyrku zakłada rozwój osobowości dzieci i młodzieży poprzez wykonywanie cyrkowych aktywności ruchowych i rozwijanie artystycznych umiejętności.
W odróżnieniu od kształcenia artystów cyrkowych, występujących na profesjonalnej scenie, Pedagogika Cyrku traktuje uprawianie sztuki cyrkowej jako formy zabawy i osobistego rozwoju, która daje również możliwość prezentowania siebie i swoich umiejętności przed innymi.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w zabawach z chustą animacyjną Klanza oraz szarfami animacyjnymi.
Podczas zabawy poznawały piosenki w języku angielskim, dzięki czemu przyswajały nowe słownictwo.PLAN DALTOŃSKI...
NA CZYM POLEGA KONCEPCJA PLANU DALTOŃSKIEGO ?

Każde dziecko jest inne, ma odmienne potrzeby i indywidualną drogę rozwoju, dlatego przed nauczycielami stoi trudne zadanie: Jak zorganizować proces edukacyjny, aby sprostać tym wymaganiom i dać każdemu dziecku szansę na własny rozwój? Koncepcja edukacji daltońskiej stwarza takie możliwości.

Plan daltoński polega na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania. Na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków. Już od najmłodszych lat.

Główne zasady pedagogiczne koncepcji planu daltońskiego to:

- nauka wolności (odpowiedzialność) - odpowiedzialność w planie daltońskim oznacza powierzenie dziecku odpowiedzialności za wynik i sposób, w jaki ten końcowy wynik procesu edukacyjnego powstaje. Odpowiedzialność pobudza wewnętrzną siłę oraz samodyscyplinę dzieci, tak bardzo potrzebną do osiągania życiowych celów; dziecko ma możliwość wyboru zadania i czasu jego wykonania, - odpowiada za rezultat końcowy swojej pracy (samoocena), odpowiada przed innymi członkami zespołu za pełnione funkcje - zadania. Dziecko jest współtwórcą swojego procesu uczenia się. A proces uczenia się to powierzanie dzieciom odpowiedzialności za wyniki oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu dziecko nie słucha i nie wykonuje tylko suchych poleceń, ale działa według własnego pomysłu z pomocą kolegi, koleżanki bądź grupy rówieśniczej, Z pomocy nauczyciela korzysta dopiero na samym końcu, czyli wtedy kiedy wyczerpią się jego i innych pomysły na rozwiązanie danego problemu. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

- nauka samodzielności - w planie daltońskim oznacza, ze dzieci same muszą znajdować rozwiązania, rozwiązywać problemy i same wykonywać zadania. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują działania wymagające ich aktywności Samodzielność stanowi także ważny czynnik dydaktyczno - organizacyjny. Gdy dzieci pracują samodzielnie, mogą to robić na swoim własnym poziomie. Ponadto nauczyciel ma więcej czasu by pomóc tym dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Chęć brania odpowiedzialności i podejmowania inicjatyw jest naturalną potrzebą dziecka i można ją zaobserwować w różnych grupach wiekowych, chociaż jest ściśle związana wiekiem oraz poziomem rozwoju intelektualnego dziecka.

- nauka współpracy - w koncepcji edukacji daltońskiej rozpatruje się w dwojaki sposób: jako "współpracę wychowawczą"- niosącą ze sobą wartości w zakresie edukacji społecznej, której najważniejszym pojęciem jest szacunek oraz "współpracę dydaktyczną". W ramach współpracy dydaktycznej nauczyciel organizuje dwie formy współpracy: grupy współpracujące i grupy wzajemnej pomocy. W przypadku grup wzajemnej pomocy dzieci otrzymują zadanie do samodzielnego wykonania, przy czym każde dziecko w razie potrzeby może poprosić kolegę o wyjaśnienie, jeśli czegoś nie rozumie. Każde dziecko stara się nie przeszkadzać innemu i pomaga mu gdy to jest konieczne. Tak rozumiana współpraca stanowi przeciwieństwo konkurencji i rywalizacji. Cel uczenia się przez współpracę jest taki, by dzieci nabierały umiejętności współpracy z każdym, a nie tylko z najbliższymi kolegami.

Plan daltoński stwarza możliwość rozwoju odpowiedzialności. Z jednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadanie będą wykonywały, kiedy, jak i z kim, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka "ku przyszłości" - by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze.Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Lotników Polskich
ul.Sportowa 19
75-503 Koszalin
tel./fax 94 345 11 54


sp23koszalin@op.pl

Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie