Menu

Zakres działań pedagoga szkolnego

1. Współpraca z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • kierowanie uczniów mających problemy szkolne na badania we współpracy z nauczycielami oraz rodzicami,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców na terenie szkoły, tj. cykliczne spotkania rodziców z przedstawicielem MPP-P, panią Martą Wołoszyn,
 • organizowanie zajęć dla uczniów (zajęcia integracyjne, warsztaty terapeutyczne dotyczące agresji, uzależnień itp.),
 • współpraca dotycząca organizacji zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.

  2. Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii:

 • organizowanie prelekcji dla rodziców na temat uzależnień prowadzonych przez specjalistów PTZN,
 • organizowanie indywidualnej pomocy dla uczniów i ich rodziców dotyczących uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • organizacja warsztatów terapeutycznych dla uczniów dotyczących uzależnień prowadzonych przez specjalistów PTZN.

  3. Współpraca ze Studium Medycznym w Koszalinie:

 • organizacja zajęć dla uczniów dotyczących pierwszej pomocy,
 • współorganizowanie prelekcji na temat HIV/AIDS.

  4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich:

 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas imprez szkolnych (zabezpieczenie terenu obiektu szkoły oraz bezpiecznego powrotu uczniów do domu ) - współpraca Policją i Strażą Miejską,
 • zgłaszanie spraw związanych z dokonanymi na uczniach szkoły przestępstwami - współpraca z Policją,
 • organizacja egzaminu na kartę motorowerową - współpraca z Policją,
 • organizacja prelekcji dla uczniów na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich- współpraca z Policją oraz przedstawicielami Sądu Rodzinnego i Nieletnich,
 • zgłaszanie spraw związanych z demoralizacją uczniów - współpraca z Policją oraz przedstawicielami Sądu Rodzinnego i Nieletnich,
 • współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich w sprawach dotyczących uczniów.

  5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Młodzi - Młodym:

 • Organizowanie dla uczniów zajęć z zakresu:
  jak uczyć się efektywnie?
  jak radzić sobie ze stresem?
  asertywność, czyli jak mówić nie?

  6. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci:

 • kierowanie uczniów na zajęcia organizowane w siedzibie TPD,
 • organizowanie różnego typu zbiórek na rzecz dzieci, np.: akcja pt. I Ty możesz zostać świętym Mikołajem.

  7. Współpraca z PCK- organizowanie konkursów dla uczniów pod patronatem PCK.

  8. Wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących:

 • szkodliwości palenia tytoniu,
 • problemów młodzieży wiązanych z okresem dojrzewania,
 • prowadzenie działań diagnozujących przyczyny wagarów , zagrożenia uzależnieniami, agresją,
 • dbanie o właściwą realizację zadań ujętych w Szkolnym Planie Profilaktyczno-Wychowawczym.


  INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ŻYCIA SZKOŁY:

  1. Systematyczne monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów, tj. frekwencji, wyników w nauce.
  2. Wspieranie uczniów z problemami emocjonalnymi, szkolnymi i innymi. 3. Współorganizowanie specjalnych warunków egzaminacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami.
  4. Dbanie o właściwa realizację przez nauczycieli zaleceń MPP-P zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych.
  5. Organizowanie zajęć dla uczniów klas III gimnazjum na temat kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnajalnych.
  6. Współorganizacja na terenie szkoły działań związanych z udziałem uczniów wychowawców ogólnopolskiej kampanii pt. Zachowaj trzeźwy umysł. Konkursy sportowe, literackie, plastyczne.
  7. Informowanie wychowawców klas i uczniów o różnych formach wypoczynku - składanie sprawozdań do Urzędu Miasta dotyczących wypoczynku uczniów.
  8. Śledzenie losu absolwentów - prowadzenie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
  9. Organizowanie pomocy dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej- współpraca z MOPS-em w Koszalinie oraz ajentem stołówki szkolnej.
  10. Dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły - monitorowanie osób wchodzących na teren placówki.
  11. Przewodniczenie zespołom wychowawczym dotyczącym spraw związanych z atmosferą wychowawczą w szkole i spraw dydaktycznych (problemów w nauce).
  12. Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów miedzy uczniami i nauczycielami.
  13. Współorganizowanie dyskotek szkolnych. 14. Opieka nad sprzętem nagłaśniającym oraz uczniami obsługującymi sprzęt podczas imprez szkolnych.
 • Godziny pracy pedagoga szkolnego:

    Poniedziałek:    10.00 - 14.00
    Wtorek:    11.00 - 16.00
    Środa:    9.00 - 13.00
    Czwartek:    11.00 - 16.00
    Piątek:    8.00 - 12.00

  Pedagog szkolny - Beata Piwar

  Kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 23
  im. Lotników Polskich
  ul.Sportowa 19
  75-503 Koszalin
  tel./fax 94 345 11 54


  sp23koszalin@op.pl

  Biuletyn informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej

  © Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie