Menu

''Składka na rzecz Rady Rodziców''

WARUNKI KONKURSU w bieżącym roku szkolnym:

W ww. konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez klasę kompletu deklaracji rodziców dotyczących wysokości składki do dnia 30 listopada bieżącego roku szkolnego oraz przekazanie należnej składki na społeczny fundusz Rady Rodziców do dnia 31 STYCZNIA bieżącego roku szkolnego.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

NAGRODĘ I stopnia - w wysokości 30% zebranej przez klasę składki otrzyma każda klasa, która przekaże, w 100% zadeklarowanych kwot, składkę na rzecz Rady Rodziców,

NAGRODĘ II stopnia - w wysokości 25% zebranej przez klasę składki otrzyma każda klasa, która przekaże, w 90% zadeklarowanych kwot, należną składkę na rzecz Rady Rodziców,

NAGRODĘ III stopnia - w wysokości 15% zebranej przez klasę składki otrzyma każda klasa, która przekaże, w 80% zadeklarowanych kwot, należną składkę na rzecz Rady Rodziców.


NAGRODY SĄ DO WYKORZYSTANIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM.

Nagrody, które nie zostaną wykorzystane pozostają na koncie funduszu Rady Rodziców z przeznaczeniem na inne cele związane z działalnością Rady Rodziców.
Skarbnicy Trójek Klasowych przyjmują wpłaty zgodnie z ustalonymi zasadami.
Przyznaną w konkursie nagrodę pobiera wychowawca klasy, na podstawie wniosku skierowanego do Rady Rodziców, najpóźniej do 15 maja bieżącego roku szkolnego.
Warunkiem odebrania nagrody konkursowej jest rozliczenie się przez Skarbników Rad Klasowych Rodziców z wpłat uzyskanych na fundusz Rady Rodziców u księgowej Rady Rodziców na podstawie zbiorczych list wpłat, otrzymanych od księgowej Rady Rodziców i stanowiących druki ścisłego zarachowania.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW - 16 KWIETNIA bieżącego roku szkolnego.


Dopłaty do wycieczki, biwaku, ogniska, Balu Ósmoklasisty itp.

Warunki uzyskania dofinansowania w bieżącym roku szkolnym:

O dofinansowanie można się starać przy organizacji imprezy szkolnej dla całej klasy (uczestniczy w niej minimum 70% stanu klasy).
Dofinansowanie do tylko jednej z imprez szkolnych otrzyma każda z klas, która przekaże zebraną na rzecz działalności Rady Rodziców (RR) składkę w terminie do dnia 31 STYCZNIA bieżącego roku szkolnego.
Odpowiednie pismo w tej sprawie musi być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną imprezą, w sekretariacie szkoły.
Wysokość dofinansowania wynosi:

- 10% wpływu na konto RR, gdy kwota wpłaty - min. 50% należności wynikającej z deklaracji.

- 20% wpływu na konto RR, gdy kwota wpłaty - 90% należności wynikającej z deklaracji.

Pieniądze mogą być wykorzystane przez klasę w danym roku szkolnym, lub na wniosek wychowawcy klasy skierowany do Rady Rodziców, zarezerwowane do wykorzystania do dnia 30 września.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wystąpi do Rady Rodziców z wnioskiem lub mimo przedłożenia wniosku planowana wycieczka nie odbędzie się w ustalonym terminie, pieniądze pozostają na koncie funduszu Rady Rodziców do wykorzystania na inne cele - zgodne z planem działalności.
Skarbnicy Trójek Klasowych zbierają składki i rozliczają się z wpłat wg ustalonych zasad.
Warunkiem odebrania dofinansowania jest rozliczenie wpłat należnych składek przez Skarbnika Rady Klasowej Rodziców u Księgowej Rady Rodziców (na podstawie zbiorczych list wpłat otrzymanych od księgowej Rady Rodziców i stanowiących druki ścisłego zarachowania).
Kwoty dopłaty w całości pobiera wychowawca klasy na wniosek skierowany do Rady Rodziców.
Pobraną kwotę wychowawca rozlicza u księgowej Rady Rodziców opisanymi oryginalnymi rachunkami, w terminie miesiąca od daty jej otrzymania.

Dofinansowanie wyjazdu na konkurs lub zawody sportowe

Warunki uzyskania dofinansowania:

Z dofinansowania skorzystać mogą uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu jako reprezentanci szkoły, w wyniku eliminacji wewnątrzszkolnych i których rodzice opłacili w całości należną składkę na rzecz Rady Rodziców.
Formą ubiegania się o dofinansowanie do kosztów wyjazdu ucznia na konkurs odbywający się poza Koszalinem, jest wniosek rodzica lub opiekuna dziecka skierowany do Rady Rodziców, w którym powinny być zawarte następujące informacje:

1. Imię i nazwisko ucznia (uczniów), którego dofinansowanie dotyczy.
2. Dane dotyczące konkursu lub zawodów sportowych, którego dofinansowanie dotyczy (nazwa, miejscowość, termin).
3. Informacja nauczyciela jednoznacznie opiniująca zasadność udziału ucznia (uczniów) w konkursie lub zawodach sportowych (podpis).
4. Opinia i podpis dyrektora szkoły.

Dofinansowaniu podlegają tylko wydatki poniesione przez ucznia do kwoty 50,00 zł/ na konkurs i zawody sportowe, do 3 wyjazdów konkursowych i jednego wyjazdu na zawody sportowe.
Pieniądze odbiera nauczyciel, opiekun lub wychowawca klasy jadący z uczniem na konkurs, w terminie ustalonym z księgową Rady Rodziców. Pobraną kwotę wychowawca przekazuje rodzicom ucznia.

O dofinansowanie mogą się starać również zespoły reprezentujące szkołę na podstawie podania skierowanego do Rady Rodziców przez opiekuna zespołu.
Wnioski takie muszą uzyskać rekomendację Dyrektora szkoły, przy uwzględnieniu kwoty zaplanowanej na ten cel w planie finansowym na dany rok szkolny.


Konkurs ''Frekwencja''

WARUNKI KONKURSU:

W konkursie mogą wziąć wszystkie klasy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie.
Warunkiem koniecznym uzyskania nagrody jest:

- opłacenie przez klasę minimum 50% należnej składki na rzecz Rady Rodziców w wysokości ustalonej na posiedzeniu Rady Rodziców.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

NAGRODA zespołowa - wysokości 150,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych);
otrzyma każda z klas, które na dzień 31 maja bieżącego roku szkolnego wykaże się frekwencją szkolną nie niższą niż 94%;

Warunkiem odebrania nagród jest rozliczenie wpłat składek na społeczny fundusz Rady Rodziców u księgowej Rady Rodziców w oparciu o otrzymane od księgowej druki ścisłego zarachowania - listy zbiorcze wpłat.
Przyznaną NAGRODĘ ZESPOŁOWĄ pobiera wychowawca klasy, na podstawie wniosku skierowanego do Rady Rodziców w terminie do 10 czerwca bieżącego roku szkolnego.
Nagroda może być wykorzystana na dofinansowanie wycieczki, biwaku, imprezy szkolnej (klasowej).
Zakupu nagrody rzeczowej (książka) dokonuje wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel w ramach środków przekazanych przez Radę Rodziców i rozlicza ten zakup oryginalnymi rachunkami przekazanymi do księgowej Rady Rodziców.[1]
NAGRODY SĄ DO WYKORZYSTANIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM.
Niewykorzystane nagrody pozostają na koncie funduszu Rady Rodziców do wykorzystania na inne cele zgodnie z ustalonym planem działalności.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Powyższe warunki są zgodne z ustaleniami na zebraniu Rady Rodziców z dnia 20-09-2017 r.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW - 15 CZERWCA BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

więcej...


Dofinansowanie i konkursy

więcej...


Kontakt

Gimnazjum nr 11
ul.Sportowa 19
75-503 Koszalin
     tel/fax (094) 3451154
    e-mail:  gim11.koszalin@o2.pl

Licznik odwiedzin
Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie