Menu

Informacja o projekcie

"Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne", realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trudna sytuacja pandemiczna dotyka nas wszystkich, jednakże zauważalny, negatywny wpływ nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną dzieci w szczególny sposób niepokoją dziś nas dorosłych - rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów, psychologów i pedagogów. I dlatego to my dorośli jesteśmy zobowiązani stanąć teraz na wysokości zadania i wesprzeć dzieci w każdy możliwy sposób.

Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt zakłada przyznanie grantu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Wsparcie bezpośrednio trafi zaś do ich jednostek organizacyjnych, czyli szkół i placówek (szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, licea ogólnokształcące, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, szkoły muzyczne I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do pracy).
Wysokość grantu będzie ustalana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Za realizację projektu będzie odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a jego rozliczenie i monitorowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.


Projekt w Szkole Podstawowej nr 23
im. Lotników Polskich w Koszalinie


W związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Koszalin grantu w ramach projektu "Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne" Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich proponuje swoim uczniom następujące formy wsparcia w roku szkolnym 2021/2022:

 • Warsztaty integracyjne (siedem grup);
 • Warsztaty kreatywno-integracyjne (dwie grupy);
 • Warsztaty teatralne (jedna grupa);
 • Warsztaty integracyjne z elementami twórczego rozwiązywania problemów (jedna grupa);
 • Warsztaty integracyjne z elementami tańca;
 • Warsztaty motywacyjne (jedna grupa);
 • Warsztaty kreatywności (jedna grupa);
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (cztery grupy);
 • Warsztaty dotyczące zagrożeń związanych z używaniem internetu i cyberprzemocą (jedna grupa);
 • Zajęcia logopedyczne (jedna grupa);
 • Warsztaty "Mały teatr wyobraźni, czyli słuchowisko dla dzieci i młodzieży" (jedna grupa);
 • Indywidualne porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym dla uczniów klas II-VIII
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe (jedna grupa);
 • Warsztaty plastyczne - Cyrk, nowe spojrzenie na sztukę (jedna grupa);
 • Twórcze warsztaty integracyjne dla uczniów "Zostań dziennikarzem" (jedna grupa);
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (jedna grupa);

 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 23
  im. Lotników Polskich
  ul.Sportowa 19
  75-503 Koszalin
  tel./fax 94 345 11 54


  sp23koszalin@op.pl

  Biuletyn informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej

  © Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie